Ljudski resursi
 
Prijava kandidata
 
Otvoreni natječaji
 
Selekcija
 
Školovanje
 
Obavijesti

Kontakt:

Tel: ++385 (1) 4800 221
      ++385 (1) 4800 226

Fax: ++385 (1) 4800 270

E-mail:
ljudski.resursi@akd-zastita.hr

ŠKOLOVANJE

 

 

Kandidate školujemo u vlastitom učilištu – Učilište AKD-Zaštite, te postoji mogućnost da s kandidatima AKD-Zaštita d.o.o. sklopi Predugovor o radu i Ugovor o financiranju i pohađanju stručne izobrazbe za poslove privatne zaštite-zaštitara. Osposobljavanje mogu pohađati punoljetne osobe, državljani RH koji imaju najmanje srednju stručnu spremu, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova zaštitara i obavijest nadležne policijske uprave da udovoljavaju operativnoj provjeri.

 

Osposobljavanje traje 100 nastavnih sati. Nakon završenog osposobljavanja pri nadležnoj policijskoj upravi potrebno je položiti stručni ispit i steći dopuštenje za obavljanje poslova privatne zaštite-zaštitara. Stjecanjem dopuštenja osoba se može zaposliti na poslove Zaštitara.

 

Osobe koje imaju tri godine radnog iskustva na poslovima policijskog službenika odnosno službenika Ministarstva koji obavljaju nadzor poslova privatne zaštite, na vojno-policijskim poslovima Ministarstva obrane, istražnim poslovima, poslovima državnog odvjetništva, pravosudnog policajca, pripadnika gardijskih postrojbi ili pripadnika sigurnosnih službi, ne moraju polagati stručni ispit za čuvara, zaštitara i zaštitara – tehničara.

 

Gore navedene osobe, osobe koje su završile srednju školu smjera čuvar/zaštitar, policajac ili pravosudni policajac te osobe koje su stekle stručni naziv stručni pristupnik, stručni prvostupnik ili magistar, smjer kriminalistika, ne moraju polaziti izobrazbu za čuvare i zaštitare.